Privacy en cookie beleid

Dit is het privacy en cookie beleid (hierna het Beleid) van Cellcrowd B.V. (hierna Aanbieder), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78314119.
Aanbieder (hierna soms ook aangeduid als wij) respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Aanbieder verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid informeert u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken als u onze website(s) en/of app(s) bezoekt en gebruikt, waaronder alle gegevens die u via die website(s) en app(s) aan ons verstrekt of anderszins doordat u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een product of dienst van ons afneemt en informeert u over uw rechten en hoe de AVG uw persoonsgegevens beschermt.
Tot de website(s), app(s), producten en diensten waarop dit beleid betrekking heeft behoren in ieder geval:
U kunt dit beleid in PDF downloaden op https://www.cellcrowd.com/nl/privacy/privacy.pdf. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 01-07-2020.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, de Betrokkene. Het kan zijn dat Aanbieder persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben. U bent in het kader van dit Beleid dan aan te merken als de Betrokkene.
Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerkten accuraat en actueel zijn. Houd ons gedurende uw relatie met ons alstublieft op de hoogte van wijzigingen aangaande door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

2. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Aanbieder kan op diverse manieren uw persoonsgegevens verkrijgen. In de belangrijkste mate verkrijgt Aanbieder uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan Aanbieder verstrekt. Bijvoorbeeld door bepaalde informatie op de website(s) en/of app(s) van Aanbieder in te voeren.
Er zijn verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens ontvangen, waaronder via:

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De typen persoonsgegevens die wij mogelijk over u als Betrokkene verwerken zijn hieronder opgesomd:
We verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens (waaronder gegevens over ras, etniciteit, religie, seksuele oriëntatie en geaardheid, politieke voorkeuren, lidmaatschap van vakbonden, medische gegevens en genetische en biometrische gegevens). Ook verwerken we geen strafrechtelijke gegevens zoals gegevens betreffende veroordelingen en overtredingen. Onze website(s) en app(s) zijn niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen geen, althans niet bewust, gegevens betreffende kinderen.
Indien we op grond van de wet of op grond van de voorwaarden van een met u gesloten overeenkomst uw gegevens dienen te verwerken en u nalaat om de benodigde gegevens aan ons te verstrekken, kan het zijn dat we mogelijk niet (langer) in staat zijn om uitvoering te geven aan de met u gesloten of nog te sluiten overeenkomst (zoals bijvoorbeeld de levering van bepaalde goederen of diensten). In voornoemd geval kan het zijn dat we de levering van goederen en/of diensten aan u geheel dienen te annuleren, in welk geval we u hiervan tijdig op de hoogte zullen stellen.

4. Hoe en waarom verwerken we persoonsgegevens?

Hieronder treft u in tabelvorm een overzicht aan, inclusief beschrijving, van alle manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Deze tabel geeft eveneens aan op basis van welke juridische grondslag de verwerking plaatsvindt, inclusief ons gerechtvaardigd belang per specifieke verwerking voor zover dit van toepassing is. Hier wordt nog opgemerkt dat we per verwerking op meer dan één wettelijke grondslag kunnen terugvallen. Neemt u alstublieft contact met ons op indien u graag meer informatie ontvangt over een specifieke verwerking en/of verwerkingsgrond. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit document.
Doel/activiteit Categorie persoonsgegevens Wettelijke grondslag voor verwerking, inclusief gerechtvaardigd belang indien van toepassing
U registreren als nieuwe klant/gebruiker (a) Identiteit (b) Contactgegevens Uitvoering van een overeenkomst met u
Uw order verwerken en leveren, waaronder: (a) het verwerken van betalingen (b) ontvangen van verschuldigde betalingen (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Financiële gegevens (d) Transactiegegevens (e) Marketing en communicatiegegevens (a) Uitvoering van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde het innen van aan ons verschuldigde betalingen)
Het onderhouden van de relatie die wij met u hebben, waaronder: (a) u informeren over wijzigingen in onze voorwaarden en dit beleid (b) u vragen om een review achter te laten of mee te doen aan een survey (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Profielgegevens (d) Marketing en communicatiegegevens (a) Uitvoeren van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (c) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde onze administratie up to date houden en te kunnen beoordelen hoe onze klanten onze diensten en producten gebruiken o.a. ten behoeve van de verbetering daarvan)
Om u in staat te stellen mee te doen aan een onderzoek/survey (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Profielgegevens (d) Gebruiksgegevens (e) Marketing en communicatiegegevens (a) Uitvoeren van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde onderzoeken hoe onze klanten onze producten en diensten gebruiken om deze vervolgens verder te ontwikkelen, verbeteren en uit te breiden)
Om onze bedrijfsactiviteiten te beheren en beschermen (waaronder probleemoplossingen, data analyse, testen van systemen, onderhoud en service, rapportage en hosting van gegevens) (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Technische gegevens (a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde het bedrijf leiden, levering van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering) (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om relevante content en advertenties aan u te kunnen aanbieden en om de geschiktheid en effectiviteit daarvan te meten en begrijpen (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Profielgegevens (d) Gebruiksgegevens (e) Marketing en communicatiegegevens (f) Technische gegevens (a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde onderzoeken hoe onze klanten onze producten en diensten gebruiken om deze vervolgens verder te ontwikkelen, verbeteren en uit te breiden en om onze reclame over te brengen) (b) Dan wel toestemming
Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website(s), app(s), producten en diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technische gegevens (b) Gebruiksgegevens (a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde het definiëren van soorten klanten voor onze producten en diensten, om onze website(s) en app(s) actueel en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en u over onze marketingstrategie te informeren). Om de inhoud en het gebruik van onze website(s), app(s), goederen en diensten te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website. Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden. (b) Dan wel toestemming.
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn (a) identiteit (b) contactgegevens (c) technische gegevens (d) gebruiksgegevens (e) profielgegevens (a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde het ontwikkelen van onze producten en diensten en het laten groeien van ons bedrijf) (b) Dan wel toestemming.

Specifieke informatie over marketing

We streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, met name rond marketing en reclame. We hebben de volgende mechanismen voor het beheer van persoonsgegevens opgezet:
Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van bepaalde marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een product/service-aankoop, product/service-ervaring of andere transacties.

Meer algemene informatie

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze voor een ander doel kunnen of moeten gebruiken en dat doel compatibel is met het oorspronkelijke doel. Neem contact met ons op als u een uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel.
Als we uw persoonsgegevens voor een ander niet-gerelateerd doel moeten gebruiken dan het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, stellen we u hiervan op de hoogte en leggen we de wettelijke basis uit die ons in staat stelt dit te doen.
Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

5. Op basis van welke grondslagen worden persoonsgegevens verwerkt?

Aanbieder verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een de volgende grondslagen uit de AVG: Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens, behalve voor het verzenden van directe marketingcommunicatie van derden naar u via e-mail of sms. U hebt te allen tijde het recht om toestemming voor dergelijke reclame in te trekken door contact met ons op te nemen.

6. Met wie delen wij persoonsgegevens?

In sommige situaties kan het nodig zijn dat wij ten behoeve van de doeleinden zoals opgesomd onder 4 uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Uw gegevens kunnen in ieder geval worden gedeeld met de partijen die hieronder zijn opgesomd:
De derde partijen aan wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn net als Aanbieder, als verantwoordelijke of als verwerker, gebonden aan de AVG. Indien de derde partij verwerker is van Aanbieder omdat zij uitsluitend onder de instructies van Aanbieder uw persoonsgegevens verwerkt, heeft Aanbieder met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst zijn nadere afspraken opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder het treffen van afdoende beveiligingsmaatregelen en passende waarborgen voor eventuele doorgiften van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER). We eisen van alle derde partijen dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en behandelen in overeenstemming met de AVG. We staan onze externe dienstverleners, die als onze verwerkers optreden, niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

7. Internationale doorgifte

Sommige dienstverleners en partners waarmee we samenwerken bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus hun verwerking van uw persoonsgegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.
Wanneer we uw persoonsgegevens overdragen vanuit de EER, zorgen we ervoor dat een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:
Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij het overbrengen van uw persoonsgegevens uit de EER.

8. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Aanbieder heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens te voorkomen. Tot deze beveiligingsmaatregelen behoren onder meer met derden gesloten geheimhoudingsovereenkomsten, twee-factor-authenticatie, IP beveiliging en encryptie. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, aannemers, agenten en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om dit te weten. Ze zullen uw persoonsgegevens alleen op onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
We hebben procedures ingesteld om met vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens (datalekken) om te gaan en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder van een inbreuk op de hoogte brengen als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

9. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Aanbieder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij deze gegevens heeft verzameld of verkregen, waaronder om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige en rapportage-doeleinden. Aanbieder kan de persoonsgegevens evenwel langer bewaren indien zij hiertoe op grond van de wet (waaronder fiscale wetgeving) en de op haar van toepassing zijnde gedragsregels gehouden is, dan wel indien en voor zo lang zij daartoe een gerechtvaardigd belang heeft in verband met de verdediging ten aanzien van mogelijke (rechts)vorderingen of klachten.
Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken en door de toepasselijke wettelijke vereisten. Volgens de wet moeten we basisinformatie over onze klanten (inclusief contactgegevens, identiteit, financiële en transactiegegevens) bewaren gedurende zeven jaar nadat ze ophouden klanten te zijn voor belastingdoeleinden.
Neem contact met ons op voor details over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens.

10. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Onder bepaalde omstandigheden heeft u op grond van gegevensbeschermingswetgeving bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht om:
Neem contact met ons op als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen.

In principe gratis

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wat we mogelijk van u nodig hebben

We moeten mogelijk specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of om een ​​van uw andere rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Termijn om te reageren

Aanbieder zal steeds op basis van ieder ingediend verzoek beoordelen of zij op grond van de AVG aan uw verzoek tegemoet kan komen en u over de uitkomst van deze beoordeling informeren binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek. Af en toe kan het langer dan zeven (7) kalenderdagen duren, bijvoorbeeld als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden. Bij afwijzing van uw verzoek zal Aanbieder de afwijzing gemotiveerd aan u toelichten. Een reden voor afwijzing kan zijn een aan het verzoek in de weg staande wettelijke verplichting zoals verplichting tot geheimhouding.

Klachten

U heeft altijd het recht om over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens door Aanbieder een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). We zouden het evenwel op prijs stellen om de kans te krijgen om uw eventuele zorgen en bezwaren zelfstandig te adresseren en te verhelpen doordat u eerst direct met ons contact opneemt.

11. Cookies

Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die bij het gebruik van websites worden meegestuurd en op uw computer, tablet of mobiele apparaten (zoals een smartphone) worden opgeslagen. Bij het gebruik van de Website worden door Aanbieder cookies meegestuurd en op uw apparaten geplaatst en kunnen tevens de reeds op uw apparaten geplaatste cookies worden uitgelezen.
Onze website(s) en app(s) maken gebruik van de volgende cookies:
U kunt cookies eenvoudig verwijderen via de instellingen van uw eigen browser, als gevolg waarvan ook een eventueel eerder gegeven toestemming wordt ingetrokken. Houd er rekening mee dat door de verwijdering van cookies het gebruiksgemak van de Website kan verminderen.

12. Links & plug-ins van derde partijen

Op de website kunnen links zijn opgenomen naar (andere) websites van derden en teven kunnen daarin plug-ins en applicaties zoals social media buttons van derde partijen zijn opgenomen. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze kanalen en (andere) websites van derden, waaronder de plaatsing van cookies via deze kanalen en websites, en dit beleid is daar dan ook niet op van toepassing. Het bezoeken van dergelijke kanalen en websites is dus voor eigen risico en Aanbieder adviseert u om bij het bezoek van de sociale media kanalen en websites van derden de daarop van toepassing zijnde privacy en cookie verklaringen te raadplegen.

13. Contactgegevens

Cellcrowd B.V.
Danny van Geel
support@cellcrowd.com
Buitenvest 40
4614AD Bergen op Zoom Nederland
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over dit Beleid, de verwerking van persoonsgegevens en/of het gebruik van cookies? Stuurt u dan een e-mail naar support@cellcrowd.com. Aanbieder beschikt niet over een Functionaris voor Gegevensbescherming.
Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast, waaronder om aan nieuwe wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij adviseren dan ook om dit Beleid regelmatig opnieuw te raadplegen op https://www.cellcrowd.com/nl/privacy. Bovenaan in het document treft u steeds de datum aan van de laatste wijziging. Indien wij de verwerking van persoonsgegevens wijzigen, zullen wij hierover altijd vooraf informeren.